Podmienky použitia webu

Nastavenie cookies a podmienky pre užívateľov internetových stránok www.kb.sk
 

1. Základné informácie

Prevádzkovateľom internetových stránok www.kb.sk  je Komerční banka, a. s. (ďalej len Prevádzkovateľ), ktorá je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon v znení neskorších predpisov, oprávnená vykonávať majetkové práva na tieto internetové stránky.
Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky na využívanie internetových stránok www.kb.sk  (ďalej len Podmienky). Tieto Podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá má v úmysle využívať alebo využíva vyššie uvedené stránky.

2. Spôsob využívania internetových stránok www.kb.sk

Prevádzkovateľ dáva súhlas na využitie informácií, ktoré sú na zmienených stránkach umiestnené na základe požiadaviek zákona alebo regulatórnych predpisov (napr. hospodárske výsledky, výročná a polročná správa, ďalšie správy a dokumenty majúce charakter informačnej povinnosti, hlavne podľa zákona č. 438/2001 Z. z. o bankách a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a súvisiacich predpisov NBS.
Je zakázané akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Prevádzkovateľa zasahovať do technickej podstaty či obsahu stránok www.kb.sk. Len Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení či doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok.

3. Podmienky používania cookies

Tak ako väčšina internetových stránok, aj stránky Prevádzkovateľa používajú cookies. Cookies sú malé textové súbory ukladané do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve internetových stránok. Napomáhajú nám zapamätať si vaše aktivity a preferencie po určitú doby, aby ste ich nemuseli pri vašom návrate na stránky alebo keď prechádzate zo stránky na stránku znovu zadávať. Informácie sú využívané pre účely optimalizácie poskytovaných služieb prostredníctvom týchto webových stránok, vrátane podstránok a odkazov. Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookies, pokiaľ to umožňuje nastavenie vášho prehliadača.

DRUHY COOKIES

Nevyhnutné

Nevyhnutné cookies sú nevyhnutné pre správnu funkčnosť internetových stránok. Pokiaľ by ste ich vo vašom prehliadači nemali, webové stránky by nefungovali správne. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Preferenčné

Preferenčné cookies vám uľahčujú prácu tým, že si napr. zapamätávajú jazyk, v ktorom chcete stránky zobrazovať apod. V týchto súboroch sa ukladajú vaše voľby a osobné charakteristiky. Môžu sa v nich uložiť zmeny, ktoré ste na webovej stránke urobili. Dá sa zabezpečiť, aby sa informácie zbierali anonymne. Na ich základe nie je možné zistiť, ktoré iné webové stránky ste navštívili.

Štatistické

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok porozumieť, akým spôsobom návštevníci stránky využívajú. Tieto cookies sa ukladajú vo vašom zariadení a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača, tzn. že štatistické cookies vás samé o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie užívateľa pristupujúceho z určitého zariadenia. Sú používané predovšetkým na účely vytvárania štatistík používania stránok (napr. opakovaná návšteva webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení, sledovanie aktivity pri prehliadaní stránok).

Marketingové

Marketingové cookies umožňujú zobrazovanie cielenej reklamy na internetových stránkach, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo opísané vyššie. Do iných webových stránok, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému patria i niektoré stránky sociálnych sietí.

KBSK Cookies
Názov Typ Doba funkčnosti cookies Popis
ASP.NET_SessionId Nevyhnutná Po dobu návštevy Základná nevyhnutná cookie pre funkciu Microsoft ASP.NET web framework (slúži na tvorbu webových aplikácií a služieb).
TS# Nevyhnutná Po dobu návštevy Základná nevyhnutná cookie pre zaistenie bezpečnosti a rýchlosti webu.
 
Cookies tretích strán
Názov Typ Doba funkčnosti cookies Popis Vlastník
_ga Štatistická 2 roky Základná device ID cookie. Nevyhnutná pre plnú funkčnosť štatistiky. Google
_gid Štatistická 1 deň Pomocná device ID cookie.  Google
_gat Štatistická 1 minúta Pomocná štatistická cookie. Pomáha optimalizovať fungovanie systému. Google
_utma Štatistická 2 roky Základná device ID cookie. Nevyhnutná pre plnú funkčnosť štatistiky. Google
_utmc Štatistická Po dobu návštevy Pomocná štatistická cookie pre rozpoznanie nového užívateľa. Google
_utmz Štatistická 6 mesiacov Pomocná štatistická cookie. Uchováva dáta prichádzajúcich kampaní. Google
_utmt Štatistická 10 minút Pomocná štatistická cookie. Pomáha optimalizovať fungovanie systému. Google
_utmb Štatistická 30 minút Pomocná štatistická cookie pre rozpoznanie nového užívateľa. Google
_utmv Štatistická 2 roky Pomocná device ID cookie na sledovanie custom variables. Google
webmon_session Preferenčná 1 deň Pomocná štatistická cookie. Optimalizuje funkciu. Google
VisitorStatus Štatistická 20 rokov Cookie sa používa na zhromaždovanie štatistických údajov o užívateľsky definovaných parametroch v Google Analytics. Google Analytics

Správa súborov cookies

Využívanie cookies môžete:

  • upraviť, obmedziť, vymazať alebo tiež úplne zablokovať svojou aktívnou voľbou v internetovom prehliadači na Vašom zariadení. V takom prípade však môže byť funkcionalita týchto stránok obmedzená.
  • vopred odmietnuť ich používanie voľbou v príslušnom nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Avšak pokiaľ tak učiníte, môžete byť nútení nastavovať niektoré voľby manuálne za každým, keď navštívite stránky, a niektoré služby a funkcie webových stránok nemusia fungovať.

Informácie o nastavení ukladania súborov cookies vo vašom prehliadači nájdete na stránkach poskytovateľov konkrétneho prehliadača (Chrome, Firefox, Internet Explorer).

4. Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

Niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.kb.sk Prevádzkovateľ preberá z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Prevádzkovateľ však v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť takto prevzatých informácií.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s využívaním stránok www.kb.sk, s výnimkou škôd spôsobených zverejnením nepravdivých regulatórnych informácií. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom uvedených stránok. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré možno navštíviť prostredníctvom ním prevádzkovaných stránok, tzn. www.kb.sk.
 
5. Záverečné ustanovenia

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach prevádzkovaných Komerční bankou, a. s. nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ak nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Tieto Podmienky je oprávnený meniť či doplňovať len Prevádzkovateľ.
Podmienky využívania stránok www.kb.sk sú účinné od 1. apríla 2022.