Fakty a výsledky

Povinne uverejňované informácie o Komerční banke Slovakia

Výročné správy


Výsledky Komerční banky Slovakia sú súčasťou výročnej správy Komerční banky, a.s. v Českej republike. Komerční banka pôsobí na Slovensku prostredníctvom pobočky zahraničnej banky na základe bankového povolenia udeleného Komerční banke, a.s. Česká republika.

Informácie uverejňované na základe § 37 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v aktuálnom znení a v súlade s § 1 ods. 3 Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v aktuálnom znení.

Informácie o Komerční banke Slovakia

Informácie uverejňované na základe § 37 ods. 10 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v aktuálnom znení a v súlade s § 1 ods. 1 Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v aktuálnom znení.