Dokumentárny akreditív

Nezáleží na tom, či ste dodávateľ alebo odberateľ. Dokumentárny akreditív znižuje pre obe strany riziká spojené s obchodovaním, a to ako v zahraničí, tak aj v tuzemsku.

Hlavné výhody:

 • ako dodávateľ získavate s akreditívom neodvolateľný záväzok banky odberateľa zaplatiť za realizované dodávky, pokiaľ splníte dohodnuté vopred známe podmienky. Ochota či momentálna platobná schopnosť odoberateľa pritom nezohráva úlohu,

 • ešte pred splatnosťou máte ako dodávateľ možnosť pohľadávku z akreditívu odpredať banke a zlepšiť si tak svoj cash flow,

 • teritoriálne riziko krajiny vývozu môžete ako dodávateľ eliminovať za pomoci potvrdenia akreditívu tuzemskou bankou,

 • ako odberateľ máte istotu, že k platbe dôjde až po dodávke a iba v prípade, že budú splnené dohodnuté podmienky akreditívu. Vďaka vhodnej formulácii týchto podmienok dokážeme efektívne ošetriť viaceré riziká spojené s obchodom (napr. termíny a podmienky dodávky),

 • ako odberateľ získavate vďaka svojej schopnosti poskytnúť protistrane kvalitné zabezpečenie platby dobrú vyjednávaciu pozíciu pri požiadavkách na dlhšie splatnosti faktúr alebo výhodnejšie ceny.

Dokumentárny akreditív od Komerční banky Slovakia:

Dokumentárny akreditív od Komerční banky Slovakia:

 • je neodvolateľný písomný záväzok banky zaplatiť po splnení podmienok akreditívu určenú peňažnú sumu dodávateľovi,
 • využíva sa v medzinárodnom aj tuzemskom obchode (patrí medzi najbezpečnejšie a najlepšie prepracované platobné inštrumenty),
 • kombinuje v sebe zabezpečovaciu a platobnú funkciu.
Dokumentárny akreditív využijete, keď:

Dokumentárny akreditív využijete, keď:

 • potrebujete minimalizovať riziká pri obchodovaní na nových, prípadne exotických trhoch,
 • nemáte žiadne, prípadne dobré skúsenosti s platobnou morálkou odberateľa,
 • ak je využitie akreditívu pre určité trhy obvyklé, prípadne regulátorom požadované,
 • ako odberateľ chcete mať istotu, že k platbe nedôjde bez splnenia vopred dohodnutých podmienok,
 • ako dodávateľ požadujete vysokokvalitné zabezpečenie platby.
Ako to funguje - schéma:

Ako to funguje - schéma:

 • medzi dodávateľom a odberateľom dôjde k uzatvoreniu zmluvy, kde je dohodnutá platba formou akreditívu,
 • na základe žiadosti odberateľa jeho banka vystaví akreditív v prospech dodávateľa,
 • po oznámení o otvorení akreditívu dodávateľ odošle tovar,
 • dodávateľ predloží prostredníctvom svojej banky dokumenty k realizovanej dodávke k preplateniu,
 • banka odberateľa pri splnení podmienok akreditívu zaplatí a doručené dokumenty vydá odberateľovi.
Vystavujete často akreditívy alebo potrebujete väčší počet bankových záruk či kombináciu viacerých produktov prevádzkového financovania? Najefektívnejším riešením je naša globálna úverová linka