×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno T 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno T

 • Technická analýza

  Zmeny cien akcií sú určované mnohými faktormi a mnoho z nich nemožno predvídať. Odhad zmien cien akcií na základe ekonomických faktorov je základom fundamentálnej analýzy. Odhad zmien akcií na základe ostatných faktorov je predmetom technickej analýzy, ktorá sa opiera len o záznamy výsledkov predchádzajúcich burzových obchodov. Vychádza sa z hypotézy, že ceny akcií odrážajú všetky faktory vrátane psychologických, ktoré sú pri krátkodobom investovaní dôležitejšie než faktory vstupujúce do fundamentálnej analýzy.

 • Teória lokálneho očakávania

  Očakávaný výnos dlhopisov všetkých splatností počas nasledujúceho obdobia sa rovná bezrizikovej úrokovej miere, t. j. výnosu dlhopisov s najkratšou splatnosťou.

 • Teória nestranných očakávaní

  Forwardové úrokové miery sú určené trhovým očakávaním o budúcich úrokových mierach, t. j. forwardové úrokové miery sú nestrannými odhadmi budúcich spotových úrokových mier.

 • Teória očakávaní

  Teórie očakávaní sú najviac diskutovanými teóriami o časovej štruktúre úrokových mier. Skladajú sa z niekoľkých podobných teórií. Všetky teórie očakávaní majú spoločné to, že investori sa v držaní dlhopisov rôznych splatností nelíšia.

 • Teória peňažného substitútu

  Podľa teórie peňažného substitútu predstavujú veľmi krátkodobé dlhopisy blízke substitúty hotovosti. Mnoho investorov sa vzhľadom na riziko obmedzuje na nákupy krátkodobých nástrojov peňažného trhu. Ceny nástrojov peňažného trhu sa teda zvyšujú a zodpovedajúce úrokové miery sa v porovnaní s dlhšími splatnosťami znižujú. Teória predpokladá veľké množstvo investorov do krátkodobých dlhopisov. Kupujúci tak na rozdiel od emitentov veľmi silne dávajú prednosť krátkym splatnostiam. Táto skutočnosť zvyšuje ceny dlhopisov a znižuje zodpovedajúce úrokové miery.

 • Teória preferenčného správania

  Pri teórii preferenčného správania investori preferujú nákup dlhopisov určitých splatností, no nie len krátkodobé dlhopisy a pri nákupe ostatných dlhopisov požadujú vyššie výnosy. V podstate je táto teória kombináciou segmentačnej teórieteórie rastúcej prémie za likviditu. Namiesto stále preferovaných krátkodobých splatností pri teórii rastúcej prémie za likviditu môžu investori dávať prednosť iným splatnostiam v závislosti od ich individuálnych investičných cieľoch.

 • Teória rastúcej prémie za likviditu

  Podľa teórie rastúcej prémie za likviditu sa výnosy s rastúcou splatnosťou zvyšujú. Investori, ktorí investujú do dlhopisov, sú averzní voči riziku (t. j. dávajú prednosť nízkej volatilite výnosov). Ceny dlhodobých dlhopisov majú vyššiu volatilitu. Investori pri dlhodobých dlhopisoch vyžadujú vyššie výnosy, čím kompenzujú vyššie riziko.

 • Teória výnosových kriviek

  Závislosť úrokových mier (výnosu do splatnosti) od splatnosti bezkupónových dlhopisov v prostredí dokonalých finančných trhov sa nazýva výnosovou krivkou alebo časovou štruktúrou úrokových mier. Výnosová krivka môže byť rastúca, plochá, klesajúca. Najčastejšia je rastúca. Znamená to, že čím dlhšia je splatnosť, tým vyšší je očakávaný výnos a aj volatilita ceny dlhopisu.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX


Hľadanie

Hlavná navigácia