×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno I 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno I

 • IBAN

  IBAN (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený štandardom európskeho výboru pre bankové štandardy. Slúži na jednoznačnú identifikáciu účtu klienta, krajiny a banky, v ktorej je účet klienta vedený. Hlavným cieľom používania čísla účtu vo formáte IBAN je zníženie chybovosti a zjednodušenie a zautomatizovanie spracovania transakcií v zahraničnom platobnom styku. IBAN môže obsahovať až 34 alfanumerických znakov. Je nutné, aby ho klient zadal v presnom a plnom znení (bez textu "IBAN").

 • Informačná efektívnosť

  Informačná efektívnosť závisí od toho, ako trhové ceny odrážajú všetky dostupné relevantné informácie. Ak je finančný nástroj cenovo podhodnotený vzhľadom k danej momentálnej verejnej informácii, investori sa snažia cenný papier nakúpiť v očakávaní, že cena sa zvýši na rovnovážnu cenu. Hnacou silou informačnej efektívnosti je konkurencia investorov, ktorí sa snažia maximalizovať svoje zisky.

 • Inkasná platba

  pozri inkaso

 • Inkaso

  Zadaním príkazu „inkaso“ majiteľ účtu (platca) hlási banke čísla účtov tých subjektov, ktorým povoľuje inkasnú formu platenia na vrub svojho účtu. V prípade inkás SIPO a Český Telecom klient nemusí subjektom oznamovať zadanie inkasa.

 • Investičný kupón

  Investičný kupón je cenný papier na meno, ktorý oprávňuje na kúpu akcií určených na predaj za investičné kupóny.

 • ISIN

  Emisie verejne obchodovateľných cenných papierov sa označujú kódom ISIN (International Securities Identification Number). Tento medzinárodný systém je upravený normou ISO-6166. ISIN je dvanásťmiestny alfanumerický kód, kde prvé dve pozície predstavujú skratku krajiny emitenta (CZ – Česká republika). Táto skratka je v ISO 3166. Ďalších deväť čísel predstavuje základné číslo a posledné pozície predstavuje kontrolné číslo. V ČR sa využíva len šesť posledných miest základného čísla, t. j. prvé tri číslice základného čísla sú nuly. Emisie sú podľa základného čísla zaradené do okruhov podľa predmetnej činnosti spoločnosti.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX


Hľadanie

Hlavná navigácia