×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno E 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno E

 • Earnings per share

  Výnos na jednu akciu – vypočíta sa ako podiel výnosov a počtu akcií. Má význam skôr pre držiteľa akcií ako odhad možných dividend.

 • Efektívne portfólio

  Efektívne portfólio je každé portfólio, ktoré má menšie riziko, než všetky ostatné portfóliá s porovnateľným (rovnakým) očakávaným výnosom.

 • Ekvivalent neurčitosti

  Averziu voči riziku možno analyzovať okrem úžitkovej funkcie aj pomocou ekvivalentov určitosti, ktoré sa používajú pri hazardných hrách. Ekvivalent neurčitosti hazardnej hry je definovaný ako peňažná suma, ktorá robí investorov indiferentnými medzi istotou a hazardnou hrou.

 • Emisia cenných papierov

  Pri vydávaní je na strane ponuky emitent. Prvotný nadobúdateľ vydávaného cenného papieru sa nachádza na strane dopytu. Pre emitenta cenného papieru všeobecne platí, že nie je schopný vopred jasne stanoviť záujem o danú emisiu. Robí len odhad. Emisiou sa rozumie súbor vzájomne zastupiteľných cenných papierov vydaných určitým emitentom na základe jeho rozhodnutia. V tomto rozhodnutí emitent stanoví hlavne druh cenného papieru (napr. akcia, dlhopis, podielový list), nominálnu hodnotu a počet kusov.

 • Eurodolár

  Eurodoláre sú na účtoch bánk (t. j. dolárové pohľadávky a depozitá), ktoré sú vzhľadom k USA nerezidentské banky. Dôsledkom je, že eurodolár nepodlieha dohľadu a regulácii centrálnych bánk krajín, kde sa s eurodolármi obchoduje. Eurodolár nie je ani priamo závislý od amerických úrokových mier, aj keď je do určitej miery spojený s americkým bankovým systémom a v bankách je riadený rovnakým spôsobom ako všetky ostatné meny. Aby transakcia mohla byť označená za euromenovú, nie je rozhodujúce rezidentstvo pôvodného veriteľa ani rezidentstvo konečného dlžníka, ale umiestnenie prostredníka. Tak napríklad americký občan požičiava prostriedky americkej banke v Londýne, ktorá tieto prostriedky požičiava spoločnosti v USA: Táto transakcia je eurodolárovou operáciou. Naopak ak prostriedky prechádzajú americkou bankou v New Yorku, znamená to domácu dolárovú operáciu. Vplyv eurodolárových transakcií na bankový systém je uvedený ďalej.

 • Eurotrh

  Na eurotrhu sa obchoduje s cennými papiermidlhmi, ktoré sú denominované v euromenách. Euromenové trhy, z ktorých eurodolárový trh je najväčší, vznikli na konci druhej svetovej vojny potom, čo sa meny stali konvertibilné a prvýkrát sa skutočne začalo v medzinárodnom meradle obchodovať s cennými papiermi. Predložka euro sa objavila takmer náhodne a je trochu mätúca, pretože nemá nič spoločné s Európou. Trh s eurocennými papiermi prebieha vo všetkých hlavných finančných centrách, z ktorých najväčší podiel pripadá na Londýn.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX


Hľadanie

Hlavná navigácia