×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno D 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno D

 • Deriváty

  Deriváty je spoločný názov pre pevné termínové kontrakty a opčné termínové kontrakty. Trhová hodnota takého pevného alebo opčného derivátového kontraktu je odvodená od trhovej hodnoty podkladového (podliehajúceho) aktíva (nástroja). Aktívom môže byť napr. fyzická komodita, cenný papier vrátane štátneho dlhopisu a akciového indexu alebo mena.

 • Diverzifikácia

  Určité riziká možno znížiť diverzifikáciou. Investori sa môžu rozhodnúť umiestiť svoje prostriedky namiesto do jedného podniku do veľkého množstva podnikov. Môžu aj v prípade malého objemu prostriedkov investovať do investičného fondu alebo do podielového fondu, ktorý má sám značne diverzifikované portfólio. Banka je ďalšou inštitúciou, ktorá zaisťuje diverzifikáciu. Finančný systém umožňuje diverzifikáciu portfólia mnohými spôsobmi. Nemožno však diverzifikovať všetky druhy rizík. Zisky podnikov závisia od schopnosti manažmentu a celkového ekonomického a právneho stavu hospodárstva. Všeobecná úroveň ekonomickej aktivity sa mení podľa hospodárskeho cyklu. Zisky firiem sú v určitom rozsahu na sebe závislé a diverzifikáciou nemožno toto riziko znížiť. Rozšírením investovania na zahraničné finančné trhy možno toto riziko do určitej miery obmedziť. Aj tu sú však zjavné závislosti medzi hospodárskymi cyklami jednotlivých krajín. Krajiny s obmedzeným počtom výrobných sektorov môžu byť silne ovplyvnené zrútením trhu s určitou komoditou. V extrémnom prípade by zrútenie dôležitého finančného článku mohlo spôsobiť zrútenie finančného systému krajiny (tzv. systémové riziko), čo by mohlo mať vážne vplyvy na ekonomickú aktivitu a medzinárodný obchod.

 • Dividendový výnos

  Túto veličinu získame delením hrubých dividend (čisté dividendy plus daň) trhovou kapitalizáciou podniku (trhová kapitalizácia sa rovná súčinu počtu akcií a ich momentálnej trhovej ceny). Tento výnos možno použiť na porovnanie s inými úrokovými mierami. Použiteľnosť dividendového výnosu je obmedzená, pretože neberie do úvahy budúce zmeny dividend.

 • Dlhopis

  Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splatenie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu.

 • Dlhopis s diskontom

  Predáva sa za cenu nižšiu než nominálna hodnota.

 • Dlhopis s prémiou

  Predáva sa za cenu vyššiu než je nominálna hodnota.

 • Dlhové trhy

  Dlhové trhy predstavujú trhy s úvermi a pôžičkami a trhy s dlhovými cennými papiermi. Tieto nástroje majú obmedzenú splatnosť (s výnimkou dlhopisov s nekonečnou splatnosťou, tzv. perpetuit).

 • Dokonalé trhy

  Teórie finančných trhov vychádzajú z predpokladu dokonalých finančných trhov (perfekt financial markets). V tomto abstraktnom svete platia tieto predpoklady: neexistujú dane, neexistuje úverové riziko, neexistujú zvolateľné (callable) cenné papiere, neexistujú transakčné náklady, je možný neobmedzený krátky predaj (short selling). V skutočnosti trhy nie sú dokonalé. No i tak je predstava dokonalých trhov dobrým východiskom štúdia finančných trhov.

 • Durácia

  Durácia je vážený priemer súčasných hodnôt cash flowu (kupóny a istiny), kde váhovým faktorom je obdobie medzi súčasnosťou a dátumom jednotlivých cash flowov.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX


Hľadanie

Hlavná navigácia