×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Slovník  Písmeno A 

Slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Písmeno A

 • Akcie

  Je to cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.

 • Akciové riziko

  Akciové riziko – risk on shares: riziko zmeny (nie nutne len poklesu) cien akcií.

 • Akciové trhy

  Akciové trhy sú trhy s akciami, t. j. nástrojmi s teoreticky nekonečnou splatnosťou. Akcie existujú tak dlho kým nedôjde k zániku akciovej spoločnosti likvidáciou, rozdelením alebo zlúčením s inou spoločnosťou.

 • Alikvotný úrokový výnos

  V skutočnosti sa dlhopisy obyčajne nekupujú presne jedno obdobie pred prvou kupónovou platbou. Odtiaľ plynú dva problémy. Je ovplyvnená doba diskontovania pri každom cash flowe a pre vlastníka dlhopisu denne predstavuje "nabiehanie" úrokov. Kupujúci dlhopisu platí dohodnutú cenu dlhopisu plus nabehnutý úrok či alikvotný úrokový výnos.

 • Alokačná efektívnosť

  Finančné trhy by mali fungovať takým spôsobom, aby úspory smerovali do najproduktívnejších podnikov, t. j. aby boli efektívne alokované. Také možnosti sú atraktívne pre jednotlivých investorov, pretože vedú k maximálnemu zisku pri minimálnom riziku. Ak manažéri finančnej inštitúcie umiestňujú prostriedky veriteľov do podnikov s nízkym výnosom alebo s vysokým rizikom, potom investori premiestnia svoje prostriedky alebo zvýšia cenu svojich prostriedkov (t. j. zvýšia úrokové miery) alebo stanovia obmedzenia na investovanie finančnej inštitúcie do určitých podnikov.

 • Americké depozitné certifikáty

  Americké depozitné certifikáty (ADR) patria do skupiny GDR. Obchoduje sa s nimi len na burzách v USA. Najprv vznikli ADR až neskôr, keď sa s certifikátmi začalo obchodovať mimo USA, sa začal používať názov GDR. Ich popularita medzi americkými investormi vychádza zo skutočnosti, že s ADR sa obchoduje rovnako ako s americkými akciami. Podľa amerických predpisov prebieha aj vyrovnanie obchodov.

 • Anuita

  Anuita (z lat. annuus, ročná) je konštantná platbaza zmluvne dohodnuté obdobie. Obyčajne ide o pravidelnú splátku úveru.

  Ide o platbu, ktorá je zložená zo splátky istiny a úroku. Jej výška je vo zvolenom období nemenná, plynule sa mení len pomer medzi splátkou (úmorom) a úrokom, keď je spočiatku vyšší pomer medzi úrokom a splátkou istiny. Na konci lehoty splatnosti sa pomer znižuje.

 • Arbitráž

  Rovnováha na trhu je dosiahnutá v prípade, že identické cenné papiere, t. j. cenné papiere s rovnakým profilom riziko/výnos sa predávajú za rovnakú cenu (zákon jednej ceny). Ak sa dva také cenné papiere predávajú za rozdielne ceny (napr. 1 100 Kč a 1 120 Kč), potom možno očakávať dopyt po lacnejšom cennom papieri. Zvýšený dopyt povedie k zvýšeniu jeho ceny, kým sa dosiahne rovnováha. Proces, ktorý zabezpečuje rovnováhu, sa nazýva arbitráž. Ak existujú arbitrážne možnosti, potom sú ceny mimo rovnováhu. Arbitrážne zisky prestávajú existovať, keď transakčné náklady na nákup lacnejšieho cenného papieru a na predaj drahšieho cenného papieru prevýšia rozdiel medzi cenami dvoch cenných papierov (t. j. napr. 1 120 Kč – 1 100 Kč). Transakčné náklady spôsobujú, že zákon jednej ceny presne neplatí. Čím sú transakčné náklady menšie, tým efektívnejší je trhový mechanizmus.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX


Hľadanie

Hlavná navigácia