×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Forfaiting

Forfaiting je určený:

 • klientom, ktorí dodávajú svoj tovar a služby s odloženou splatnosťou

Charakteristika forfaitingu:

 • odplatné postúpenie v budúcnosti splatných pohľadávok klienta na banku bez spätného postihu pôvodného majiteľa (spravidla dodávateľa)
 • predmetom forfaitingu sú pohľadávky, ktoré vznikli v rámci realizovaných obchodných transakcií klienta
 • môže byť realizovaný dvoma spôsobmi:
  • na riziko bankového subjektu, keď pohľadávku reprezentuje
   • zmenka (vlastná, cudzia) s bankovým avalom
   • dokumentárny akreditív
  • na riziko podnikateľského subjektu (dlžník – odberateľ), keď pohľadávku reprezentuje
   • faktúra
   • zmenka bez bankového avalu
 • minimálna splatnosť pohľadávky: spravidla 45 dní
 • dolná hranica odkupovanej pohľadávky: cca 33 000,- EUR, prípadne ekvivalent tejto sumy v cudzej mene
 • cena za postúpenie sa stanovuje individuálne a závisí najmä od:
  • bonity dlžníka
  • výšky, splatnosti a charakteru pohľadávky
 • všetky poplatky sa obyčajne odpočítajú z vyplácanej sumy v okamihu odkúpenia pohľadávky

Výhody forfaitingu:

 • prenesenie rizík (politických a komerčných) spojených so zaplatením postupovanej pohľadávky na banku
 • flexibilná forma financovania nezvyšujúca úverovú angažovanosť dodávateľa v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky
 • zníženie objemu pohľadávok v súvahe
 • zlepšenie finančných ukazovateľov
 • zvýšenie konkurencieschopnosti dodávateľa pri získavaní zákaziek – možnosť poskytnutia dodávateľského úveru (odloženej splatnosti) odberateľovi
 • forfaiting môže byť dohodnutý už v predkontraktačnej fáze a náklady na neho tak môžu byť zahrnuté do ceny dodávaného tovaru

Forfaiting umožní:

 • ponúkať pri dodávke svojim odberateľom odloženú splatnosť a získať finančné prostriedky na poskytnutie dodávateľského úveru
 • preniesť politické a komerčné riziká spojené so zaplatením pohľadávky na banku

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia