×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Všetko, čo KB ponúka  Exportný odberateľský úver

Exportný odberateľský úver

Exportný odberateľský úver je určený:

 • spoločnostiam exportujúcim do iných krajín (resp. zahraničným investorom)

Charakteristika Exportného odberateľského úveru:

 • účelový úver poskytovaný bankou exportéra zahraničnému kupujúcemu/dlžníkovi
 • dlžníkom môže byť banka zahraničného kupujúceho alebo sám zahraničný kupujúci
 • obyčajne poskytovaný do výšky 85 % hodnoty obchodného kontraktu, 15 % hodnoty kontraktu hradí zahraničný kupujúci platbou vopred
 • určený na financovanie vývozu tovaru a služieb pôvodom prevažne zo Slovenskej republiky
 • môže byť čerpaný až po realizácii dohodnutých dodávok alebo prác vyplatením sumy priamo na účet exportéra
 • podmienky poskytnutia a splácania úveru sú definované v konkrétnej úverovej zmluve
 • poskytnuté financovanie prostredníctvom exportného odberateľského úveru je obyčajne poisťované Exportno-importnou bankou SR
 • poistenie exportných odberateľských úverov Exportno-importnou bankou SR:
  • kryje úverové riziko splácania pohľadávok z poskytnutých úverov
  • chráni financujúcu banku proti riziku nezaplatenia pohľadávky zo strany zahraničného kupujúceho alebo jeho banky v dôsledku teritoriálnych alebo trhovo nezaistiteľných komerčných rizík
 • exportérom musí byť slovenská právnická osoba (samostatne alebo ako vedúca konzorcia so zahraničným subjektom)
 • projekt musí obsahovať stanovený podiel dodávok slovenského pôvodu
 • analýza projektu a dlžníka musí byť vyhovujúca a musí mať dostatočné zabezpečenie
 • nie je možné využiť na financovanie drobného spotrebného tovaru a poľnohospodárskych produktov

Výhody Exportného odberateľského úveru:

 • rýchle preplatenie exportnej pohľadávky dodávateľovi z úveru poskytnutého zahraničnému kupujúcemu alebo jeho banke
 • úver nezaťažuje súvahu exportéra, úverovým dlžníkom je zahraničný kupujúci, prípadne jeho banka
 • úver umožňuje slovenským exportérom, ktorí sa zúčastnia ponukového konania v zahraničí, predložiť súčasne s technickou ponukou aj ponuku financovania. Ponuku podmienok, za ktorých je banka pripravená poskytnúť financovanie, vypracuje Komerční banka, a.s.
 • jednoduchšie prerokovanie nadväzujúcich úverových potrieb exportéra
 • pomoc pri voľbe vhodného zahraničného partnera na základe zrealizovaných analýz zúčastnených strán v projekte

Exportný odberateľský úver umožní:

 • financovať investičné celky vrátane doplňujúcich služieb a uvedenie investície do prevádzky
 • financovať kusové dodávky investičného a strojárskeho charakteru vrátane dodávok náhradných dielov
 • financovať vývoz lodí, jadrových elektrární a lietadiel (podľa zvláštnych smerníc na takéto úverovanie)
 • rozšíriť vaše možnosti v oblasti zahraničného obchodu

Ako si môžete založiť/zriadiť úver:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia