×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Trade finance  Všetko, čo KB ponúka  Bankové záruky

Bankové záruky

Banková záruka je určená:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • obciam, krajom a pod.

Charakteristika bankovej záruky:

 • jeden z najvyužívanejších zabezpečovacích inštrumentov
 • zmierňuje obchodné riziká
 • vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine
 • garantuje uspokojiť veriteľa (beneficienta) do výšky určitej finančnej sumy, pokiaľ určitá tretia osoba (dlžník) nesplní určitý záväzok alebo pokiaľ nebudú splnené iné podmienky stanovené v záručnej listine
 • KB poskytuje nasledovné druhy bankových záruk
  • platobné záruky
   • za zaplatenie daňového dokladu (faktúry)
   • za zaplatenie finančného úveru
   • za zaplatenie leasingových splátok
   • iné
  • neplatobné záruky
   • za predloženú ponuku (tender bond, bid bond)
   • za vrátenie akontácie (advance payment guarantee, down payment guarantee)
   • za správne vykonanie zmluvy (performance bond)
   • za vrátenie zádržného (retention bond)
   • za záručnú lehotu (warranty bond)
  • colné záruky
   • za iné operácie ako režim tranzitu (celkové, jednotlivé)
  • ostatné záruky
   • za úhradu nájomného
   • iné
  • protizáruky
   • pri obchodoch v špecifických teritóriách (napr. arabské štáty)
   • vystavované na miestnu banku koncového veriteľa
 • V súvislosti s bankovými zárukami Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky zabezpečuje služby
  • poradenstvo pri rokovaní o kontrakte
  • prerokovanie podmienok poskytnutia bankovej záruky
  • formulácia znenia záručnej listiny
  • avizovanie bankovej záruky
  • poskytnutie prísľubu bankovej záruky

Výhody bankovej záruky:

 • pre beneficienta
  • istota získania finančných prostriedkov v prípade, že obchodný partner (príkazca bankovej záruky) nesplní svoj záväzok
  • kvalitné zabezpečenie obchodného vzťahu
 • pre príkazcu bankovej záruky
  • úspora nákladov (hradí sa iba riziková marža, nie cena peňazí)
  • pozitívny vplyv na cash flow spoločnosti

Banková záruka umožní:

 • okamžite získať finančné prostriedky
 • získať odklad splatnosti záväzku
 • uzatvoriť zmluvu za výhodnejších podmienok

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia