×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  Korporátne financovanie  Všetko, čo KB ponúka  Úver na obežné prostriedky

Úver na obežné prostriedky

Úver na obežné prostriedky je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika úveru na obežné prostriedky:

 • krátkodobý alebo strednodobý úver
 • na financovanie:
  • pohľadávok z obchodného styku do (zvyčajnej) lehoty splatnosti v tuzemsku a v zahraničí
  • zásob
 • obežné prostriedky je možné úverovať ako celok al ebo na každý druh obežných prostriedkov poskytnúť samostatný úver
 • úver sa poskytuje maximálne do predpokladanej výšky obežných prostriedkov alebo konkrétneho druhu obežných prostriedkov
 • čerpať úver a splácať istinu je možné jednorazovo alebo postupne v zmluvne dohodnutých termínoch
 • úver sa používa na priame zaplatenie potrieb podniku
 • pokiaľ účelové čerpanie nie je možné, peňažné prostriedky sa prevádzajú na bežný účet klienta a banka následne overuje účelovosť
 • úroková sadzba je pohyblivá alebo pevná
 • úroky klient hradí mesačne alebo štvrťročne, v termínoch dohodnutých v úverovej zmluve
 • úver je možné čerpať v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody úveru na obežné prostriedky:

 • dostatočný priestor na voľbu variantu úverovania
 • úverovanie konkrétnych druhov obežných prostriedkov, ktoré zabezpečí účelové využitie úveru
 • možnosť financovať zásoby vyplývajúce z nedokončenej výroby, ktoré nie sú kryté zálohami (napr. pri stavebných organizáciách)

Úver na obežné prostriedky umožní

 • financovať pohľadávky do lehoty splatnosti doma i v zahraničí
 • získať samostatné úvery na jednotlivé druhy obežných prostriedkov

Ako si môžete založiť/zriadiť úver na obežné prostriedky:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia