×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Úver na investície

Úver na investície je určený:

 • právnickým osobám podnikajúcim na území SR
 • úver v cudzej mene je určený predovšetkým klientom, ktorí majú dostatočné inkaso v cudzej mene na účte v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky

Charakteristika úveru na investície:

 • krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý úver
 • na zaobstaranie hmotného, prípadne nehmotného investičného majetku (stavieb vrátane projektov, strojov a zariadení alebo ich súborov a pod.)
 • až do výšky zmluvnej ceny
 • úver je možné čerpať jednorazovo alebo postupne
 • na priame platby na účet dodávateľa alebo predávajúceho na základe predložených dokladov (faktúr, kúpnych zmlúv a pod.)
 • na bežný účet klienta sa peniaze prevádzajú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch – účelovosť banka následne overuje
 • čerpanie úveru je obmedzené skutočne vynaloženými nákladmi na zaobstaranie investičného majetku
 • pohyblivá alebo pevná úroková sadzba
 • úroky klient hradí na mesačnej alebo štvrťročnej báze, v termínoch dohodnutých v úverovej zmluve
 • metóda úročenia sa dohodne v úverovej zmluve
 • úver na investície sa poskytuje v EUR alebo vybraných cudzích menách

Výhody úveru na investície:

 • postupné čerpanie úveru
 • rozloženie splátok istiny, ktoré vytvára predpoklady pre pozitívny vývoj peňažných tokov

Úver na investície umožní:

 • realizovať finančne náročné investičné akcie smerujúce k rozvoju podnikateľskej činnosti

Ako si môžete založiť/zriadiť úver na investície:

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia