×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Produkty  KB Leasing  KB Leasing

KB Leasing

KB Leasing je určený:

 • korporátnym klientom
 • na investície nad 35 000,- EUR

Charakteristika KB Leasingu:

 • finančný prenájom v zmysle Zákona o dani z príjmov
 • musí trvať minimálne 60 % doby odpisovania podľa odpisových skupín v zmysle Zákona o dani z príjmov
 • nájomca aktivuje predmet leasingu v súvahe a odpisuje ho
Operatívny leasing
 • dlhodobý zmluvný vzťah
 • nájomca využíva predmet leasingu počas pevne stanoveného obdobia, pričom spláca pravidelné leasingové splátky
 • po skončení zmluvy nájomca vráti predmet leasingu leasingovej spoločnosti, prípadne predmet odkúpi za cenu, ktorej výška je stanovená v nadväznosti na Zákon o dani z príjmov
 • predmet leasingu je aktivovaný v súvahe prenajímateľa
 • nájomca tak môže neustále obnovovať výrobné prostriedky, bez potreby odkúpenia po uplynutí lehoty leasingu
 • ponúkame iba finančne silným spoločnostiam, a to v spolupráci s dodávateľom, ktorý leasingovej spoločnosti zaručí odkúpenie predmetu leasingu po jeho vrátení nájomcom
 • operatívny leasing je potrebné individuálne konzultovať s bankovým poradcom
Variabilita mien a štruktúra splácania
 • fixné a variabilné financovanie
 • variabilné financovanie je potrebné individuálne konzultovať s bankovým poradcom
 • variabilné úrokové sadzby sú viazané na základnú referenčnú sadzbu Euribor, ktorá odráža vývoj peňažného trhu
 • splátkové kalendáre je možné flexibilne štruktúrovať
  • splácať môžete pravidelne – mesačne alebo štvrťročne
  • nepravidelne – splátky prispôsobené sezónnym a iným výkyvom v peňažných tokoch
 • pri určovaní celkovej lehoty splácania sa riadime aj lehotou a formou užívania predmetu leasingu
 • pokiaľ je dohodnutý preddavok, možno ho zložiť ako mimoriadnu leasingovú splátku

Princíp leasingu:

 1. Výber predmetu
 2. Schválenie leasingu, leasingová zmluva
 3. Komunikácia o predmete
 4. Kúpna zmluva a výplata
 5. Splácanie splátok
 6. Servis

Výhody KB Leasingu:

 • zachovanie likvidity
 • úhrada splátok z výnosov investície
 • optimalizácia investičných nákladov a výnosov
 • daňovo uznateľné leasingové splátky, príp. nákladové úroky v súlade s so Zákonom o dani z príjmov

KB Leasing umožní:

 • zachovať si likviditu
 • splácať z výnosov investície
 • získať pevný základ plánovania
 • zaradiť splátky medzi daňovo uznateľné náklady

Ako si môžete založiť/zriadiť produkt:

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia