×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov pre klientov

Účelom týchto stránok je poskytnúť vám informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v spoločnosti Komerční banka a vašich právach, ktoré sú s nimi spojené. Chceme, aby ste vedeli, aké osobné údaje získavame, ako s nimi ďalej nakladáme a na aké účely ich využívame. Nájdete tu tiež informácie o zdrojoch, z ktorých tieto údaje získavame, a rovnako sa dozviete, komu tieto dáta môžeme poskytnúť.

Vaše osobné údaje spracúvame vždy transparentne, správne, v súlade so zákonom a v rozsahu nevyhnutnom na príslušný účel.Vaše osobné údaje bezpečne uchovávame na nevyhnutne potrebnú dobu, v súlade s lehotami, ktoré nám ukladajú právne predpisy a nariadenia. V prípade oprávneného záujmu banky si môžeme sami určiť dobu, po ktorú budeme údaje uchovávať. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov spracúvame len vtedy, keď za dieťa koná jeho zákonný zástupca.

Odporúčame vám oboznámiť sa s informáciami uvedenými v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Úvod

Ako je definovaný „Prevádzkovatel“?

Aké zákonné dôvody máme pre spracúvanie vašich osobných údajov?

Základné informácie o spracúvaní osobných údajov

Z akých dôvodov spracúvame vaše osobné údaje?

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Kto sú sprostredkovatelia vašich osobných údajov?

Aké osobné údaje spracúvame v spoločnosti Komerční banka?

Aké máte zákonné práva pri spracúvaní vašich osobných údajov?

Kto sme?

Právne predpisy

Ochrana osobných údajov pre zamestnancov

Účelom tejto sekcie je poskytnúť zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie a externým spolupracovníkom Skupiny Komerční banky, a.s. v Českej republike a Slovenskej republike informácie o spracúvaní osobných údajov a právach s nimi spojenými. Dozviete sa, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame a komu ich môžeme poskytnúť.

Všetky informácie nájdete v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov. Tento dokument bude priebežne aktualizovaný.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

Kandidát

Zamestnanec

Externista

Poskytovanie osobných údajov do zahraničia

Spôsob spracúvania osobných údajov

Vaše práva

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje na DPO KB

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov / DPO KB

Hodžovo námestie 1A
P.O.BOX 137
810 00 Bratislava
Slovenská republika
Telefón: v SR: 0800 118 100, zo zahraničia: +421 259 277 505
E-mail: osobne_udaje@kb.sk

Ďalšie kontakty

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky: https://www.dataprotection.gov.sk/.

Úrad na ochranu osobných údajov v Českej republike: https://www.uoou.cz/.

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia