×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Dôležité informácie  Dôležité informácie

Dôležité informácie

Všeobecné obchodné podmienky

Identifikácia a kontrola

Poistenie vkladov

Poistenie vkladov vyplýva zo zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v znení neskorších predpisov. Poistenie pohľadávok z vkladov v Komerční banke, a.s., pobočke zahraničnej banky zaisťuje Garanční systém v Českej republike.

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke alebo v dokumente otázky a odpovede.

Obmedzenia pri realizácii zahraničného platobného styku

Banka je oprávnená odmietnuť alebo odložiť splnenie Príkazu Klienta, ktorého splnenie by mohlo byť v rozpore najmä s (i) právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi predpismi štátu banky sprostredkujúcej prevod alebo (ii) obchodnou politikou sprostredkujúcej banky (zoznamy viď nižšie). Z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete je Banka tiež oprávnená neprijať platby v prospech Účtu Klienta. Klient berie týmto súčasne na vedomie, že z vyššie uvedených dôvodov môže byť platba vrátená alebo zadržaná tiež sprostredkujúcou bankou.

Obmedzujúce opatrenia (sankcie) Európskej únie
Sankčné programy Spojených štátov amerických

Podmienky pre užívateľov internetových stránok Komerční banky, a.s.

1. Základné informácie

Prevádzkovateľom internetových stránok www.kb.sk je Komerční banka, a.s. (ďalej len "Prevádzkovateľ"), ktorá je hlavne v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetových stránok www.kb.sk (ďalej len "Podmienky"). Tieto Podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá má v úmysle užívať alebo užíva stránky www.kb.sk.

2. Spôsob užívania www.kb.sk

Prístup na stránky www.kb.sk môže byť zo strany Prevádzkovateľa úplne alebo čiastočne podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. V takomto prípade bude Prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s právnymi predpismi a vždy tak, aby zamedzil akejkoľvek ujme osoby, ktorej sa údaje týkajú.

Bez súhlasu Prevádzkovateľa Užívateľ nesmie užívať stránky www.kb.sk inak ako pre osobnú potrebu (a to ako v celku, tak jej jednotlivé časti). Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Prevádzkovateľa v súlade s autorským zákonom. Prístup na stránky www.kb.sk a ich užívanie pre osobnú potrebu je bezplatné.

Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty či obsahu stránok www.kb.sk. Iba Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o zmene, odstránení alebo doplnení akejkoľvek súčasti týchto stránok.

3. Obmedzenia zodpovednosti Prevádzkovateľa

Niektoré z informácií publikovaných na stránkach www.kb.sk preberá Prevádzkovateľ z iných zdrojov, ktoré pokladá za dôveryhodné. Napriek tomu Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť zverejnených informácií.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré užívateľom môžu vzniknúť v súvislosti s užívaním stránok www.kb.sk. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, resp. inú formu propagácie uskutočňovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.kb.sk. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.kb.sk.

4. Kódy tretích strán

Na tomto webe používame kódy od spoločnosti Google, ktoré nám pomáhajú analyzovať, kam návštevníci chodia a ako sa na tomto webe správajú.

5. Záverečné ustanovenia

Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.kb.sk nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch uvedené inak.

Tieto Podmienky je oprávnený meniť alebo doplňovať jedine Prevádzkovateľ.

Podmienky užívania stránok www.kb.sk sú účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené dňa 15. 3. 2005.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX

Novinky z trhu

Tlačové správy

Aktuálne správy na www.kb.cz


Hľadanie

Hlavná navigácia