×

KB Skyline

Komerční banka, a.s.

Zadarmo v Google Play

 0800 118 100


Hlavná stránka  FAQ

FAQ

Akcie Komerční banky

Som akcionárom Komerční banky, čo potrebujem na výplatu dividend?

Pre detailnejšie informácie, prosím, navštívte stránku našej materskej spoločnosti www.kb.cz alebo kontaktujte pracovníkov našej obchodnej divízie.

menu

Úvery

Aké úvery ponúkate firemnej klientele?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky ponúka nasledujúce druhy úverov firemného financovania:

 • Splátkové úvery – Úver na obežné prostriedky, Úver na investície, Financovanie projektov s podporou zo ŠF EU – Program Ponte, Úver na nákup akcií alebo podielu obchodnej spoločnosti, Úver na prevádzkové a investičné potreby, Úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov, Úver na predfinancovanie exportného dokumentárneho akreditívu;
 • Kontokorentný úver,
 • Revolvingový úver na obežné prostriedky,
 • Eskontný úver a
 • Globálnu úverovú linku.

Pre detailnejšie informácie o týchto produktoch navštívte časť "Korporátne financovanie" na našej webovej stránke alebo kontaktujte pracovníkov našej obchodnej divízie.

menu

Ponúkate spotrebné úvery?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky ako firemná banka spotrebné úvery neposkytuje.

menu

Budem kupovať nehnuteľnosť, môžete ma informovať o podmienkach hypotekárneho úveru u vás?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky hypotekárne úvery pre obyvateľstvo na účely bývania neposkytuje, ale ponúka možnosti financovania nehnuteľností pre firemných klientov.

menu

Účty

Som právnická osoba – tuzemec a chcel by som si založiť bežný/termínovaný účet v EUR alebo cudzej mene. Čo k tomu budem potrebovať?

Originál alebo notársky overenú kópiu dokladu osvedčujúceho právnu subjektivitu, nie starší ako 3 mesiace.

Osoby zapísané v Obchodnom registri SR predkladajú výpis z tohto registra.

Osoby, ktoré sa nezapisujú do Obchodného registra SRpredkladajú iný doklad osvedčujúci ich právnu subjektivitu, a to občianske združenia, politické strany a politické hnutia, cirkevné a náboženské združenia, záujmové združenia právnických osôb, nadácie, fondy a iné obdobné subjekty – predkladajú stanovy, v ktorých MV SR potvrdilo registráciu týchto subjektov.

Klienti ďalej predkladajú preukaz totožnosti člena/členov štatutárneho orgánu právnickej osoby (tzn. občiansky preukaz, preukaz o povolení k pobytu pre cudzincov so zápisom povoleného pobytu na území SR alebo pas).

menu

Som právnická osoba – cudzozemec a chcel by som si založiť bežný/termínovaný účet v EUR alebo cudzej mene. Čo k tomu budem potrebovať?

 • doklad osvedčujúci právnu subjektivitu, nie starší ako 3 mesiace (t.j. výpis z obchodného registra alebo obdobného registra v krajine sídla právnickej osoby), z ktorého sú zrozumiteľné: právna forma, sídlo, dátum vzniku, obchodné meno právnickej osoby, označenie štatutárneho orgánu a spôsob, ako štatutárny orgán za právnickú osobu koná a podpisuje. Ak neobsahuje tento doklad identifikáciu a podpisy štatutárneho orgánu, je nutné priložiť ďalší doklad (spoločenskú zmluvu, zakladaciu listinu, stanovy), z ktorého sú tieto údaje zrozumiteľné.

  Na základe v SR platného Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín sa osvedčenie verejných listín určených na použitie v SR realizuje osobitným osvedčením - Apostillou. Zmluvné štáty medzi sebou nevyžadujú overenie listín, na ktoré sa vzťahuje dohovor. K listine sa pripája osvedčenie vydané príslušným orgánom štátu, z ktorého listina pochádza, s umiestnením priamo na listine alebo na jej nadstavení.

  Ak SR nemá s krajinou, v ktorej má právnická osoba sídlo, uzatvorenú Zmluvu o vzájomnej právnej pomoci s dohovorom o vzájomnom uznávaní verejných listín, musia originály týchto dokladov obsahovať vyššie overenie Ministerstva zahraničných vecí SR a ich kópie musia byť úradne overené, v prípade pochybností o obsahu listiny Banka požaduje úradný preklad predložených dokladov do slovenského jazyka.

 • preukaz totožnosti člena/členov štatutárneho orgánu t.j. identifikačnú kartu, pas a iný doklad potvrdzujúci jeho totožnosť s fotografiou (napr. vodičský preukaz)

menu

Som fyzická osoba a chcel by som si založiť bežný/termínovaný účet v EUR alebo cudzej mene. Čo k tomu budem potrebovať?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky poskytuje služby výhradne právnickým osobám, a to spoločnostiam s ročným obratom vyšším ako 33 mil. EUR.

menu

Akým spôsobom si môžem zriadiť účet?

Zriadenie bežného alebo termínovaného účtu je možné osobne v Obchodnej divízii Slovensko alebo prostredníctvom vášho bankovného poradcu. Klientovi, ktorý je zároveň klientom Komerční banky, a.s. v Českej republike, umožňuje Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky zriadenie účtu vzdialene prostredníctvom jeho bankového poradcu Komerční banky, a.s.

menu

Môžem si v Komerční banke, a.s. pobočke zahraničnej banky založiť účet Komerční banky, keďže je vašim vlastníkom?

Z dôvodu používania odlišných systémov to nie je možné. To isté platí naopak.

menu

Môžem spravovať svoje účty, ktoré som si založil v Komerční banke v Česku, prostredníctvom Komerční banky, a.s. pobočky zahraničnej banky?

Z dôvodu používania odlišných systémov to nie je možné, čo platí aj naopak.

menu

V ktorých menách si môžem u vás založiť bežný a termínovaný účet?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky zriaďuje bežné a termínované účty v tuzemskej mene EUR a v cudzích menách CZK a USD.

menu

Aké sú podmienky na založenie a vedenie účtov?

Podmienkou na založenie účtu je okrem už spomenutých dokladov zloženie minimálneho vkladu. Počas vedenia bežného účtu by zostatok prostriedkov nemal klesnúť pod minimálny zostatok. Výška minimálneho vkladu a minimálneho zostatku sú pre bežné účty totožné. Výšky jednotlivých minimálnych vkladov sa odvíjajú od typu účtu:

 • Bežné účty v EUR a cudzej mene (CZK a USD), s minimálnym vkladom 170,- EUR / 4.000,- CZK / 140,- USD
 • Termínované účty v EUR a cudzej mene (CZK a USD), s minimálnym vkladom 1.700,- EUR / 40.000,- CZK / 2.000,- USD

menu

Aká je frekvencia výpisu k bežnému účtu? Môžem si výpis stiahnuť cez internet?

Majiteľ bežného účtu musí mať k bežnému účtu zasielané výpisy. Klient sa môže rozhodnúť pre:

 • osobné preberanie
 • alebo zasielanie na adresu sídla (alebo na inú klientom určenú korešpondenčnú adresu)

Výpisy môžu byť generované:

 • denne pri pohybe na účte
 • týždenne
 • mesačne

(viď Sadzobník poplatkov)

Výpisy generované elektronicky prostredníctvom služby Internetbanking nie sú použiteľné na právne úkony, nakoľko ich forma nie je totožná s formou papierových výpisov.

menu

Kedy môžem disponovať svojím termínovaným účtom? Môžem i prostredníctvom internetu?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky poskytuje termínované účty s jednorazovou splatnosťou alebo s automatickým obnovením vkladu. V prípade jednorazovej splatnosti môže klient disponovať s vkladom v deň splatnosti. Klient s termínovaným účtom s automatickým obnovením vkladu môže zvýšiť alebo znížiť vklad v deň jeho obnovenia. Minimálna výška sumy vkladaných prostriedkov v hotovosti predstavuje 30,- EUR, prípadne protihodnotu v cudzej mene.

V prípade, že deň splatnosti vkladu pripadne na deň, ktorý nie je Obchodným dňom, je možný výber vkladu (vrátane k nemu pripísaných úrokov) realizovať v najbližší nasledujúci Obchodný deň.

Klient môže realizovať predčasný výber z termínovaného účtu - mimo dňa splatnosti (okrem TÚ so splatnosťou 7 dní), pričom je banka oprávnená účtovať dohodnutú cenu za predčasný výber a ďalšie poplatky súvisiace s výberom. Podrobnejšie podmienky disponovania s vkladom na termínovanom účte získate v dokumente „Podmienky zriadenia a vedenia termínovaných účtov“, nachádzajúce sa na stránke Dôležité informácie.

Disponovať s vkladom na termínovanom účte prostredníctvom elektronického bankovníctva nie je možné.

menu

Ponúkate zvýhodnené účty pre študentov a dôchodcov alebo vkladné knižky?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky neponúka zvýhodnené účty pre študentov ani dôchodcov, taktiež neponúka vkladné knižky. Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky sa ako firemná banka orientuje na veľké spoločnosti a top korporácie.

menu

Zriaďujete anonymné účty a spoločné účty pre viac majiteľov?

Nie, Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky neposkytuje tieto typy účtov.

menu

Aké sú poplatky za zriadenie a zrušenie účtu?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky svojim klientom zriadenie a zrušenie účtov nespoplatňuje.

menu

Platby

Môžem u vás realizovať vklady a výbery v hotovosti?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky nerealizuje hotovostné platobné operácie.

menu

Do ktorej hodiny pracovného dňa môžem predložiť osobne, resp. zadať elektronicky štandardný prevodný príkaz so splatnosťou v daný deň?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky umožňuje svojim klientom predložiť (resp. poslať faxom alebo e-mailom) písomný prevodný príkaz/hromadný prevodný príkaz štandardnej tuzemskej platby do 16:00 hod. V prípade zadania prevodného príkazu/hromadného prevodného príkazu elektronicky cez Internetbanking alebo Homebanking je táto možnosť do 16:30 hod.

menu

Ako dlho trvá štandardný tuzemský prevod na účet v inej banke? Je možné tento čas ovplyvniť?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky spracuje prevodný príkaz/hromadný prevodný príkaz so splatnosťou v danom dni tak, že prostriedky sú už nasledujúci pracovný deň pripísané na účet banky príjemcu. Konečný čas pripísania týchto prostriedkov na účet príjemcu v inej banke závisí od interných pravidiel danej banky príjemcu. To znamená, že štandardný tuzemský prevod trvá 2 pracovné dni.
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky poskytuje aj tzv. expresné tuzemské prevody s realizáciou v rámci 1 pracovného dňa na základe predloženia/zadania príkazu do 14:00 hod. dňa jeho splatnosti.

menu

Klient zo zahraničia mi bude posielať peniaze, čo je potrebné na realizáciu platby?

Na realizáciu platby sú potrebné tieto náležitosti:

 • číslo účtu príjemcu v banke príjemcu IBAN a BIC alebo bankové spojenie vo formáte čísla účtu a kódu banky
 • meno alebo názov príjemcu
 • adresa príjemcu

Ďalej, čo najpresnejšia špecifikácia banky - názov a adresa obchodného centra, ktoré vedie účet. Je dôležité uviesť aj SWIFT kód (resp. BIC kód) Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky – KOMB SK BA a smerový kód Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky 8100.
Číslo účtu vo formáte IBAN si môžete overiť kontaktovaním pracovníkov Obchodnej divízie Slovensko v Bratislave. Viac informácií o zahraničných ako aj tuzemských platobných službách nájdete na webových stránkach banky.

menu

Môžem posielať prostriedky v mene EUR na účet do zahraničia za zvýhodnených podmienok?

Áno, Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky umožňuje realizovať štandardné/expresné zahraničné platobné operácie do 50 000,- EUR do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP") pri predložení príkazu v Obchodnej divízie Slovensko alebo elektronicky s uvedením poplatkov SHA (delené medzi príkazcu a príjemcu platby) – teda spĺňajúce podmienky osobitne regulovaných prevodov, za poplatok štandardnej tuzemskej platbnej operácie.
Zahraničná urgentná platba, spĺňajúca podmienky osobitne regulovaných prevodov, je spoplatnená ako tuzemská expresná platba.

menu

Som klientom vašej banky a plánujem posielať prostriedky zahraničným prevodom na účet klienta v Komerční banke v Česku. Vyplývajú pre mňa vzhľadom na vaše vlastnícke prepojenie nejaké výhody?

Áno, Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky každú odchádzajúcu štandardnú platbu v prospech klientov Komerční banky, ako aj každú prichádzajúcu platbu od klientov Komerční banky, spoplatňuje so zvýhodneným poplatkom. V prípade urgentnej cezhraničnej platby v prospech účtu klienta Komerční banky je stanovený poplatok výrazne nižší v porovnaní s platbou v prospech klientov iných bánk.

menu

Priame bankovníctvo

K akému typu účtu si môžem zriadiť služby elektronického bankovníctva?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky poskytuje služby elektronického bankovníctva k bežným účtom v tuzemskej mene aj v cudzích menách CZK a USD. Podmienkou využívania elektronického bankovníctva k bežnému účtu v cudzej mene je sprístupnenie služby k bežnému účtu v EUR.

menu

Akým spôsobom môžem ovládať svoje bežné účty?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Vám poskytuje dva druhy elektronického bankovníctva.
Internetbanking a Homebanking Vám umožnia pohodlne obsluhovať Vaše účty aktívne aj pasívne prostredníctvom internetu, kde máte možnosť sledovať zostatky, pohyby na účtoch, zadávať platby v rámci SR i do zahraničia a prezerať výpisy z Vašich účtov. Obidve služby sú Vám k dispozícii po celý rok, 24 hodín denne.

menu

Ako je zabezpečená bezpečnosť služby Internetbanking?

Všetky informácie, týkajúce sa bezpečnosti služby Internetbanking, získate na stránke https://ebanking.koba.sk/ – sekcia Bezpečnosť na strane klienta a Bezpečnosť na strane banky.

menu

Ako dlho trvá vydanie autentizačného kalkulátora a kde ho môžem získať?

Banka Vám zašle alebo odovzdá osobne autentizačný kalkulátor po splnení všetkých administratívnych náležitostí (podpis zmluvných dokladov) a zložení minimálneho vkladu na bežný účet, ku ktorému sa Internetbanking vzťahuje.

menu

Mám záujem zriadiť si služby elektronického bankovníctva. Ako mám postupovať?

Pokiaľ máte v našej banke vedený bežný účet, je postačujúce navštíviť Obchodnú divíziu Slovensko v Bratislave a požiadať o zriadenie služieb elektronického bankovníctva. O podrobnostiach ich používania Vás budú informovať pracovníci obchodnej divízie telefonicky alebo priamo v priestoroch banky.
Klientovi, ktorý je zároveň klientom Komerční banky, a.s. v Českej republike, umožňuje Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky zriadenie služieb elektronického bankovníctva vzdialene prostredníctvom jeho bankového poradcu Komerční banky, a.s.

menu

Dokedy bude funkčné elektronické bankovníctvo Homebanking a Internetbanking?

Homebanking a Internetbanking bude úplne funkčný do konca roka 2011, v ojedinelých prípadoch do 31. 3. 2012, s tým že odpojenie súčasného elektronického bankovníctva prebehne 31. 3. 2012. Po tomto termíne sa nebude možné pripojiť do OFL, funkčná bude iba Profibanka.

menu

Karty

Aké typy platobných kariet ponúkate?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky poskytuje k bežnému účtu v tuzemskej mene firemné debetné platobné karty, vydávané spoločnosťou Mastercard. Dané karty môžete použiť na výber hotovosti z bankomatu doma i v zahraničí, výber hotovosti v zmenárňach a pobočkách bánk prijímajúcich karty Mastercard, bezhotovostné platby u obchodníka cez POS terminál, ako aj bezhotovostné platby cez internet.

menu

Aké limity na platobnej karte ponúkate? Výšku limitu stanovuje banka alebo ja ako klient?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky ponúka klientovi možnosť výberu zo 4 až 5 typov limitov (podľa typu platobnej karty) platných v mene CZK a stanovených týždenne.

menu

Bankomaty

Kde sa nachádzajú vaše bankomaty?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky nedisponuje vlastnými bankomatmi. Ako klient môžete využívať všetky bankomaty v rámci SR aj v zahraničí za jednotný poplatok.

menu

Zmenáreň

V ktorých menách poskytujete zmenárenské služby?

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky neposkytuje zmenárenské služby.

menu

Subnavigácia

Dôležité odkazy

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX


Hľadanie

Hlavná navigácia