0800 118 100


Hlavná stránka  O banke  Tlačové centrum  Tlačové správy  Archív  Upozornenie pre klientov – držiteľov platobných kariet

Upozornenie pre klientov – držiteľov platobných kariet

Všetky tlačové správy

Streda, 1. 4. 2009

V Bratislave dňa 1. apríla 2009 – Komerční banka Bratislava upozorňuje klientov na výskyt neoprávnených e-mailových požiadaviek na zaslanie údajov o platobnej karte vrátane osobného identifikačného čísla PIN. Jedná sa o finančný podvod, tzv. phishing, kedy sú držitelia platobných kariet prostredníctvom e-mailovej správy vyzvaní k vyplneniu a odoslaniu týchto citlivých údajov.

Dôrazne upozorňujeme klientov, aby na e-mailové výzvy nereagovali (ani nespúšťali aktívne odkazy obsiahnuté v správach), a to ani v prípade, že správa obsahuje logá peňažných ústavov, kartových asociácií, či iných inštitúcií vzbudzujúcich dojem vierohodnosti obdržanej správy.

Prosíme klientov, aby obdržanie e-mailu, ktorý vykazuje popísané znaky, bezodkladne nahlásili telefonicky svojim obchodným poradcom alebo pracovníkom obchodného centra banky. V prípade nejasností, alebo podozrení na zneužitie platobnej karty, je možné sa obrátiť na totožný kontakt.

Kartové asociácie ani Komerční banka Bratislava v žiadnom prípade nepožadujú dôverné informácie o platobných kartách od držiteľov kariet prostredníctvom e-mailových správ.

Kontaktujte nás

Volanie zo Slovenska zdarma

0800 118 100

Volanie zo zahraničia

BIC / SWIFT kód: KOMBSKBAXXX
(KOMBSKBA)


Hľadanie

Hlavná navigácia